Pablo Alboran
  • El Beso (EM21)  

Pablo Milanes
  • Para Vivir (EM22  
  • Yolanda (EM22)